مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

Chlorine-free bleaching of kraft pulp from oil palm empty fruit bunches
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧ 

Empty fruit bunches (EFB, Photo 1 : 60KB) are lignocellulosic residues from palm oil production in Malaysia and other tropical countries. Recent attempts to produce pulp for paper-making from EFB by mechanical and chemical pulping mark the first efforts to utilize this potential resource. However, little work has been done on bleaching EFB pulp, especially utilizing the more environmentally friendly chlorine-free bleaching method.

In this study, we carried out chlorine-free bleaching on EFB kraft pulp. The bleaching process employed the application of oxygen (O2), sulfuric acid (H2SO4), ozone (O3), and hydrogen peroxide (H2O2). After bleaching, the

k-number (indicator of lignin content) of the pulp became negligible (Table 1 :58KB), indicating that most of the lignin contained in the pulp can be removed without using chlorine compounds as bleaching agents. Both chlorine-bleached and unbleached handsheets of the EFB pulp were produced and the paper properties were determined as shown in the table. The brightness, a measure of the whiteness of paper, of the bleached pulp handsheets was about 75%. Though this figure is slightly lower than the required brightness of 80% for bleached kraft paper, this result shows a strong possibility of achieving the requisite brightness through chlorine-free bleaching of EFB pulp. Opacity is the ability of paper to hide or mask a color or object. The figure obtained for the bleached handsheet in this study was found to be comparable to that of commercial paper.

Handsheet paper strength, which is indicated by tensile index, stretch, tear index, and burst index, did not change significantly from before and after the bleaching process. Thus, the effects of the bleaching process on handsheet properties are negligible. Moreover, the EFB bleached pulp displayed comparable strength to some hardwood pulps, indicating that EFB has potential to serve as a raw material for chemical pulp through chlorine-free bleaching.

Photo 1. Oil palm tree with a bunch of ripe fruit. An empty fruit bunch (EFb) consists of the remaining bunch after fruit removal (60KB)

Table 1. Properties of EFB kraft pulp (58KB)


کلمات کلیدی:
 
بررسی و تعیین ویژگیهای خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده بالا از باگاس
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ 
 
صالحی کامیار*,جهان لتیباری احمد,حسین زاده عبدالرحمان
 
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ، تهران، ایران
 
 

با استفاده از باگاس به عنوان ماده اولیه ساخت خمیر کاغذ بازده زیاد، تولید خمیر کاغذ با دو روش CMP و CTMP انجام گرفته و ویژگی های آنها مقایسه شدند. همچنین روش بازده زیاد APMP در مورد باگاس مورد بررسی قرار گرفت.
متوسط طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب برابر 1.66 میلیمتر، 19.63، 7.47 و 6.087 میکرون تعیین شد. میزان سلولز 55.3، لیگینین 20.5، مواد استخراجی 2.9 و خاکستر 1.98 درصد اندازه گیری شد.
نتایج اندازه گیری شده خمیر کاغذهای ساخته شده نشان می دهند که:
- بازده خمیر کاغذ
CTMP به میزان 4-3 درصد از خمیر کاغذ CMP بیشتر بوده و حداکثر 80.7% در شرایط تیمار شیمیایی 15% هیدرواکسید سدیم و 15 دقیقه زمان تیمار شیمیایی می رسد. خمیر کاغذهای CMP دارای طول پاره شدن به طور تقریب برابر، مقاومت به ترکیدن بیشتر و مقاومت در برابر پاره شدن کمتر از خمیر کاغذهای CTMP می باشند.
زیادترین طول پاره شدن برابر
3.85Km با استفاده از 15% هیدروکسید سدیم و 10 دقیقه زمان تیمار شیمیایی و زیادترین مقاومت در برابر ترکیدن برابر 4.814KPam2/gr با استفاده از 20% هیدروکسید سدیم و 20 دقیقه زمان تیمار شیمیایی و زیادترین مقاومت در برابر پاره شدن برابر 6.870mNm2/gr با استفاده از 15% هیدروکسید سدیم و 15 دقیقه زمان تیمار شیمیایی بدست آمده است.
خمیر کاغذ
CMP نسبت به CTMP دارای براقیت بیشتر و ماتی کمتر است.
ساخت خمیر کاغذهای
APMP با اعمال روش های مختلف تیمار شیمیایی نشان می دهند که:
- بازده پخت های دو مرحله ای نسبت به پخت های یک مرحله ای حدود 6% زیادتر بوده است.
- افزودن آب اکسیژنه تاثیر معنی داری در راندمان ندارد.
- بیشترین طول پاره شدن مربوط به خمیر کاغذ پخت شده با روش دو مرحله ای و افزودن یک مرحله آب اکسیژنه و کمترین طول پاره شدن مربوط به خمیر کاغذ دو مرحله ای با افزودن دو مرحله آب اکسیژنه می باشد و بیشترین اندیس مقاومت به ترکیدن مربوط به خمیر کاغذ تهیه شده به روش دو مرحله ای با دو مرحله افزایش آب اکسیژنه و کمترین اندیس مقاومت به ترکیدن مربوط به پخت با روش یک مرحله ای بدون آب اکسیژنه است.
- بیشترین براقیت مربوط به زمانی است که از
DTPA استفاده گردیده و کمترین براقیت مربوط به پخت یک مرحله ای بدون آب اکسیژنه می باشد. در مورد ماتی نیز نتایج مشابه است.

 
کلید واژه: باگاس، کاغذ بازده زیاد، کاغذسازی، بازده، کاغذسازی مکانیکی، کاغذسازی شیمیایی مکانیکی
 

کلمات کلیدی:
 
به یاد استاد پروفسور سید رضا حجازی
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧ 

 

من سال ها این رنج را با تمام وجودم حس کرده و بارها بین خرید یک کتاب یا چند سیخ کباب مردد بوده ام و امروز به خاطر همدردی می خواهم تو را از این دودلی رها سازم.

بانی درخت شناسی و چوب شناسی نوین، پروفسور سید رضا حجازی در سال 1301 در تهرن متولد شد، دکتر سید رضا حجازی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را در تهران و بندر انزلی گذراند و مدرک لیسانس رشته جنگل را در سال 1327 دریافت کرد و مدال درجه اول وزارت علوم را به دست آورد. وی در سال 1330 برای ادامه تحصیل در رشته چوبشناسی به بلژیک عزیمت کرد ودر دانشکده ژامبلو به تحصیل پرداخت و پس از اتمام تحصیلات وکسب درجه دکتری تخصصی در رشته چوب شناسی به میهن بازگشت.


کلمات کلیدی:
 
"سازه چوبی مقاوم در برابر زلزله " در دانشگاه تهران ساخته شد
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧ 
 UTSWE
 
 گروهی از محققان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج موفق به ساخت یک سازه چوبی مقاوم در برابر زلزله شدند.
 

کلمات کلیدی: