مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

بررسی تاثیر رنگهای گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نسخ خطی
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ 

بررسی تاثیر رنگهای گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نسخ خطی


نویسنده(گان):
سمیه سلیمانی، سید محمد جواد سپیده دم و حمید ملکیان


چکیده:
استفاده از رنگهای گیاهی بر پایداری کاغذمرمتی در زمینه همرنگ سازی، در مرمت نسخخطی حائز اهمیت میباشد. در این پروژه پس از تهیه کاغذهای تیشوی ژاپنی و رنگرزی آنها با رنگهای گیاهی برگ حنا،پوست گردو و برگ چای سیاه، آزمون کهنهسازی مصنوعی برروی نمونه ها انجام گردید. به منظور بررسی تاثیر هر یک از عوامل رنگزا بر خواص مقاومتی کاغذهای رنگرزی شده، آزمونهای مکانیکی مقاومت به تاخوردگی، کشش و پاره شدن بر روی نمونهها قبل و بعد از کهنهسازی انجام شد. در بررسی نتایج آزمون مقاومت به تاخوردگی، شاهد تاثیر معنادار رنگ از نظر آماری هستیم که نمونه چای در مقایسه با کاغذ شاهد با میانگین 9/39 به 5/69 کاهش چشمگیر مقاومت به تاشدن را نشان میدهد. این مسئله یعنی کاهش مقاومت به تاشدن در مورد رنگ چای و همچنین رنگ حنا بعد از کهنه سازی نیز مشاهده میگردد. در آزمونهای مکانیکی، مقاومتکششی و پارهشدن از نظر آماری اثرهای معنادار ندارد؛ بعبارت دیگر رنگرزی تاثیری بر افزایش یا کاهش میزان این مقاومتها نداشته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونههای شاهد و رنگرزی شده، تاثیر عوامل رنگ و کهنهسازی را بخوبی نشان میدهد. در آزمون pH سنجی نمونه رنگرزی شده با حنا دارای pH کاملاً اسیدی میباشد که آن به دلیل ساختار شیمیایی گیاه حنا میباشد. در آزمونهای تعیین جرمپایه و ضخامت کاغذ، کاغذهای رنگرزی شده دارای جرم پایه و ضخامتهای بالاتری نسبت به نمونه شاهد میباشند. بنابراین در بررسی نتایج آزمون روشنی در همه نمونه ها بعد از کهنهسازی میزان روشنی و زردی کاهش و میزان قرمزی افزایش داشته است.

کلیدواژگان:
رنگهای گیاهی، حنا، گردو، چای، پایداری کاغذ، مرمت نسخ خطی

 مجله علمی و پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ، سال بیست و ششم، شماره 4 (پیاپی 37)

 


کلمات کلیدی:
 
از بریده جراید: کاغذ تحریر به 74 هزار تومان رسید
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ 


ایلنا: سیر افزایش قیمت کاغذ همچنان ادامه دارد. بنابه اظهارات فروشندگان کاغذ، قیمت هر بند کاغذ تحریر با اندازه 100 در 70، 70 گرمی وارداتی اندونزی، روز شنبه 21 مردادماه در بازار کاغذفروشی تهران بین 71 هزارو500 تومان تا 74 هزار تومان در نوسان بود. این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش قیمت هر بند از این کاغذ نزدیک 61 هزار تومان بود. هر بند از کاغذ تحریر با اندازه 100 در 70، 70 گرمی، تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران نیز با قیمت 60 هزار تومان در بازار تهران به فروش می رسد. این در حالی است که بسیاری از فروشندگان کاغذ به دلیل عدم موجودی این کاغذ از قیمت آن بی اطلاع بودند و دلیل در اختیار نداشتن آن را کمبود تولید این کارخانه عنوان می کردند.
    
    
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1603 به تاریخ 24/5/91، صفحه 14 (کتاب)


کلمات کلیدی:
 
Preparation and properties of ground cellulose nanofibers
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ 

Preparation and properties of ground cellulose nanofibers

Mohamad Mehdi Hadilam, Elyas Afra, Ali Ghasemian, Hossein Yousefi

 

 

Abstract

   The alpha cellulose of softwoods (microfibers) was turned into cellulose nanofibers using grinding process as a simple, fast and one-step downsizing method. The effect of grinding on fiber diameter, crystallite size, crystallinity, suspension stability together with the transparency and air permeability of sheets made from micro- and nanofibers was investigated. The average diameter of microfibers and nanofibers was 33±10 µm and 28±11 nm, respectively. The results of X-ray scattering demonstrated that the crystallinity and crystallite size of microfiber was 79% and 5.1 nm, respectively. During grinding process, the crystallinity and crystallite size decreased to 73% and 4.6 nm, respectively. The suspension of microfibers was unstable over time, while the nanofiber suspension had a long-term stability. The air-permeability of microfiber and nanofiber sheets was 320 and 1.06 µmPa-1s-1, respectively. The qualitative transparency of microfiber sheet was distinguishably lower than that of nanofiber sheet.

  • Hadilam, M., Afra, E., Ghasemian, A., Yousefi, H. 2012. Preparation and properties of ground cellulose nanofibers. Journal of Wood and Forest Sci. and Technol. Accepted.

 
تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبرسلولز تهیه شده با روش آسیاب
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ 

این مقاله فارسی (داخلی) که یک مقاله علمی پژوهشی از بنده و تیم همکار می باشد در مجله علوم و تکنولوژی چوب و جنگل پذیرش شده است و انشاء الله به زودی چاپ خواهد شد.

  • Hadilam, M., Afra, E., Ghasemian, A., Yousefi, H. 2012. Preparation and properties of ground cellulose nanofibers. Journal of Wood and Forest Sci. and Technol. Accepted.

تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبرسلولز تهیه شده با روش آسیاب

محمد مهدی هادیلام، الیاس افرا، علی قاسمیان، حسین یوسفی

چکیده

در این مطالعه، الیاف بلند آلفا سلولز سوزنی­برگان (میکروفیبر) با فرآیند سریع، ساده و تک­مرحله­ای آسیاب به نانوفیبرهای سلولزی تبدیل شدند. خواص فیبرهای سلولزی شامل ویژگی­های مرفولوژیک (قطر و توزیع قطری)، تغییرات ساختاری کریستال (ضخامت کریستال و درجه کریستالی)، پایداری سوسپانسیون و خواص فیزیکی فیلم (شفافیت و نفوذپذیری) در دو مقیاس میکرو و نانو مطالعه شد. مقایسه متوسط قطری میکروفیبرها (10±33 میکرومتر) و نانوفیبرها (11±28 نانومتر) نشان داد که فرآیند آسیاب با کاهش 1200 برابر قطر، در تولید نانوفیبرها کاملا کارآمد بوده است. مطالعه­های پراش پرتو ایکس نشان داد که درجه کریستالی و ضخامت کریستال در میکروفیبرها به ترتیب 79% و 1/5 نانومتر بوده که در اثر فرایند آسیاب این مقادیر به ترتیب به 73% و 6/4 نانومتر برای نانوفیبرهای سلولزی کاهش یافتند. این تغییرات حاکی از اثر قابل ملاحظه نیروهای فشاری و برشی سنگ­های آسیاب بر ساختار کریستال سلولز است. علیرغم ته­نشینی سوسپانسیون خمیر اولیه (میکروفیبر) پس از 2 دقیقه، سوسپانسیون نانوفیبر کاملا پایدار بوده است. شفافیت کیفی فیلم میکروفیبر بسیار کمتر از شفافیت کیفی فیلم نانوفیبر و مقدار نفوذپذیری آن (µmPa-1s-1 320) بسیار بیشتر از نفوذپذیری فیلم نانوفیبر (µmPa-1s-1 06/1) بوده که نشان می­دهد با کوچک­سازی ابعاد سلولز از مقیاس میکرو به نانو، سطح ویژه و پیوند افزایش یافته و ساختار فیلم حاصل یکنواختی بیشتر و تخلخل کمتری می­یابد.

 

Preparation and properties of ground cellulose nanofibers

Mohamad Mehdi Hadilam, Elyas Afra, Ali Ghasemian, Hossein Yousefi4

 

 

Abstract

   The alpha cellulose of softwoods (microfibers) was turned into cellulose nanofibers using grinding process as a simple, fast and one-step downsizing method. The effect of grinding on fiber diameter, crystallite size, crystallinity, suspension stability together with the transparency and air permeability of sheets made from micro- and nanofibers was investigated. The average diameter of microfibers and nanofibers was 33±10 µm and 28±11 nm, respectively. The results of X-ray scattering demonstrated that the crystallinity and crystallite size of microfiber was 79% and 5.1 nm, respectively. During grinding process, the crystallinity and crystallite size decreased to 73% and 4.6 nm, respectively. The suspension of microfibers was unstable over time, while the nanofiber suspension had a long-term stability. The air-permeability of microfiber and nanofiber sheets was 320 and 1.06 µmPa-1s-1, respectively. The qualitative transparency of microfiber sheet was distinguishably lower than that of nanofiber sheet.

 

Keyword: Cellulose microfiber, grinding, cellulose nanofiber, physical properties

 


 
Investigate Resistive and barrier against moisture behavior of cellulose paper
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ 

Investigate Resistive and  barrier against moisture  behavior of cellulose paper containing Nanofiber cellulose

 

Mohamad Mahdi Hadilam

Elyas Afra

Hossein Yousefi

Ali ghasemiyan

 

Abstract

In this research NFC prduced from long fiber α-cellulose pulp. Hnad sheets were made using produced NFC. Then, wet ability and structural stability of hand sheet were tested. Nanopaper showed more resistance to wet ability and more stability comparing to micro fiber. Finally, this intresting properties indicate suitable potential of this papers application spatially in packaging industries.

Keywords:  Cellulose nanofiber, grinding method, stability in water, water absorption

this is just the english abstract of main article in persian language.

this article accept with persian form in First National Conference on Application of Nanotechnology in Agriculture and Natural Resources (NAN2012).


 
بررسی رفتارهای مقاومتی و ممانعتی نانوکاغذهای نانوفیبرسلولز در مقابل رطوبت
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ 

با سلام به کلیه همراهان این وبلاگ.

متوجه شدید که نسبت به قبل کمتر فرصت میشود تا برای وبلاگ متنی ارسال کنم. شاید یکی از دلایل آن پیگیری امور پایان نامه ام بود.

به هر حال دراین پست مقاله ای همایشی از خود را ارسال نموده ام.

مقاله حاضرف مقاله ای است از بنده که در اولین کنفرانس ملی اصول و کاربردھای نانو تکنولوژی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی پذیرفته شده است. این کنفرانس در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید.

خواهشمندم در این پست و پست های دیگر و بالاخص پست هایی که مقالات و متن های مربوط به بنده حقیر آورده شده دوستان و کاربران اینترتنی محترم در صورت استفاده منبع دهی (رفرنس نویسی) را فراموش نکنند. لزا بدین وسیله کلیه حقوق مطالب شخصی از طرف خود محفوط دانسته و امیدوارم و مطمئن که همه دوستان در زمان مطالعه و استفاده  منبع دهی به شخص بنده فراموش نخواهند کرد.

عکس ها اضافه گردید.

پیروز و سربلند باشید.

 

بررسی رفتار­های مقاومتی و ممانعتی نانوکاغذهای نانوفیبرسلولز در مقابل رطوبت

محمد مهدی هادیلام، الیاس افرا ، حسین یوسفی، علی قاسمیان

چکیده

در این تحقیق، الیاف بلند آلفا سلولز سوزنی برگان با فرآیند سریع و ساده آسیاب به نانوفیبرهای سلولزی تبدیل شدند. از این نانوفیبر، نیز نانوکاغذ تهیه گردید. آزمون  نفوذ آب و پایداری ساختاری کاغذ­های حاصل در آب بررسی شد. نانوکاغذ نسبت به کاغذ میکرو الیاف زمان طولانی را جهت عبور قطره آب نیاز داشت و پایداری ساختاری کاغذ نهایی آن در آب از کاغذ میکرو الیاف بیشتر بوده است. ویژگی مقاومتی و ممانعتی جالب این ماده در مقابل پتانسیل­های کاربردی جالبی از این ماده به ویژه در بسته­بندی را به وجود خواهد آورد.

واژه­های کلیدی : نانوفیبرسلولزی، روش آسیاب، سوختن، ، پایداری در آب، نفوذ آب

Investigate Resistive and  barrier against moisture  behavior of cellulose paper containing Nanofiber cellulose

 

Mohamad Mahdi Hadilam

Elyas Afra

Hossein Yousefi

Ali ghasemiyan

 

Abstract

In this research NFC prduced from long fiber α-cellulose pulp. Hnad sheets were made using produced NFC. Then, wet ability and structural stability of hand sheet were tested. Nanopaper showed more resistance to wet ability and more stability comparing to micro fiber. Finally, this intresting properties indicate suitable potential of this papers application spatially in packaging industries.

Keywords:  Cellulose nanofiber, grinding method, stability in water, water absorption