مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

ارزیابی خواص نانوفیبرسلولز تهیه شده با روش آسیاب و نانوکاغذ حاصل از آن
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ 

محمد مهدی هادیلام، الیاس افرا

چکیده

آلفا سلولز خمیر الیاف بلند با روش  آسیاب به نانوفیبرهای سلولزی تبدیل شد. ویژگی­های مرفولوژیک (قطر الیاف)، پراش اشعه ایکس و مقاومت کششی نانو­کاغذ حاصل از نانوفیبرها مطالعه شد. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپی و پراش پرتو ایکس موئد دستیابی به ابعاد نانومتریک در الیاف سلولز نانوفیبریله­شده و کاهش درجه کریستالی و ضخامت کریستال برای این نانوفیبرها بود. عمل آسیاب سبب این کاهش شده است. مقدار میانگین شاخص مقاومت کششی نانو­کاغذ (Nm/g 72.73 ± 0.51 ) در قیاس با نمونه­ شاهد، بیشتر و جالب توجه بود. این سطح مقاومت به افزایش در سطح پیوند و میزان پیوند بین نانو­الیاف به خاطر سطوح فیبریله­شده، نسبت داده می­شود. فرآیند آسیاب مطابق با پیش­بینی سبب تقویت خواص کاغذ­های حاصل از نانو­­الیاف و تغییر ساختار بهبود­دهنده ویژگی این نانو­الیاف گردید.

 

واژه های کلیدی : نانوفیبر سلولزی ، روش آسیاب، ویژگی­های مرفولوژیک قطری، پراش XRD، مقاومت کششی.

این مقاله در

سیزدهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو،3 و 4 خرداد ماه 1391

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران


پذیرفته شده است.

 


 
Comparative effect of mechanical beating and nanofibrillation of cellulose on pa
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ 

Volume 97, Issue 2, 12 September 2013, Pages 725–730

 

Comparative effect of mechanical beating and nanofibrillation of cellulose on paper properties made from bagasse and softwood pulps

 

Abstract

Cellulose fibers were fibrillated using mechanical beating (shearing refiner) and ultra-fine friction grinder, respectively. The fibrillated fibers were then used to make paper. Mechanical beating process created a partial skin fibrillation, while grinding turned fiber from micro to nanoscale through nanofibrillation mechanism. The partially fibrillated and nano fibrillated fibers had significant effects on paper density, tear strength, tensile strength and water drainage time. The effect of nanofibrillation on paper properties was quantitatively higher than that of mechanical beating. Paper sheets from nanofibrillated cellulose have a higher density, higher tensile strength and lower tear strength compared to those subjected to mechanical beating. Mechanical beating and nanofibrillation were both found to be promising fiber structural modifications. Long water drainage time was an important drawback of both fibrillation methods.

Keywords

  • Mechanical beating;
  • Nanofibrilaltion;
  • Ultra-fine friction grinding;
  • Paper properties