مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

بررسی تاثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهن
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

به نفل از :iranmag

مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، شماره پیاپی 26عنوان:
بررسی تاثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنهتالیف:
امید رمضانی ، احمد جهان لتیباری ، مهدی فائزی پور ، علی اکبر عنایتی ، سیدمهدی منظورالاحداد


چکیده:
دانسیته ظاهری، مهمترین ویژگی فیزیکی کاغذ است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از ویژگی های مهم کاغذ مانند مقاومت در برابر کشش، مدول الاستیسیته، ضریب پخش نور و سطح نسبی پیوند بین الیاف را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که متغیرهای فرایند تولید کاغذ بر تغییرات دانسیته ظاهری اثر می گذارند در این بررسی تاثیر درجه روانی خمیر کاغذ OCC و شرایط خشک کردن مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر سه درجه روانی 350، 450 و 550 میلی لیتر استاندارد کانادایی، شرایط متفاوت خشک کردن (آزاد و مهار شده)، دما (200، 150، 100 درجه سانتیگراد) و فشار (10 و 70 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) بررسی شدند. نتایج حاصل از اندازه گیری دانسیته ظاهری بوسیله نرم افزار Minitab 15 تجزیه و تحلیل شده و مدل رگرسیون ترکیب شرایط متغیرهای مستقل محاسبه شده است. بررسی نتایج بدست آمده از نمودار اثرات اصلی نشان داد که هر دو عامل درجه روانی و دما به میزان قابل توجهی موجب افزایش دانسیته ظاهری می شود. پاسخ دانسیته در دمای 200 درجه سانتیگراد متفاوت بود که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. اعمال فشار پرس بیشتر موجب بیشتر شدن دانسیته ظاهری شد. اثر متقابل متغیرها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نمودار اثر متقابل درجه روانی و دما، تاثیر نرم شدن حرارتی لیگنین و بروز پدیده تخریب لایه ای را نشان داد. هرچند، افزایش فشار خشک کردن در خمیرهای پالایش نشده یا کم پالایش شده (درجه روانی های بالاتر یا مساوی 550) تاثیر معنی داری بر دانسیته ظاهری کاغذ باقی نمی گذارد. همچنین در شرایط خشک کردن آزاد تاثیر درجه روانی بر دانسیته ظاهری بیشتر از خشک کردن تحت مهار مکانیکی است. با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر دانسیته ظاهری بر خصوصیات مقاومتی کاغذ می توان کاغذهایی با کیفیت مطلوب تر تولید نمود.
واژگان کلیدی:
دانسیته ظاهری، درجه روانی، دمای خشک کردن، فشار خشک کردن، مقاومت در برابر کشش، خشک کردن تحت مهارمکانیکی
کلمات کلیدی: