مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

مکانیزم آهاردهی کاغذ تست لاینر، با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید و روزین پراکن
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ 
مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، شماره پیاپی 28عنوان:
مکانیزم آهاردهی کاغذ تست لاینر، با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید و روزین پراکنده، در شرایط خنثیتالیف:
یحیی همزه،محمدحسن اختراع، علی عبدالخانی، سهیلا ایزدیار، کامبیز پورطهماسبی


چکیده:
در این تحقیق اثر هر یک از پارامترهای مؤثر بر آهاردهی کاغذ تست لاینر در شرایط خنثی با استفاده از آهاردهی روزین- پلی آلومینیم کلراید در دو توالی آهاردهی معکوس و آهاردهی پیش مخلوط سازی در شرایط مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که آهار دهی به روش پیش مخلوط سازی در مقایسه با روش آهاردهی معکوس کارایی بیشتری دارد. به علاوه اثر مستقل مقدار پلی آلومینیم کلراید، روزین و مدت زمان واکنش پلی آلومینیم کلراید با روزین در توالی پیش مخلوط سازی و با خمیر در توالی آهاردهی معکوس و اثر متقابل مقادیر روزین-پلی آلومینیم کلراید بر کارایی آهاردهی مؤثر است. اثر مقدار پلی آلومینیم کلراید مؤثرترین پارامتر مؤثر بر آهاردهی تعیین شد. اثر مدت زمان مخلوط سازی یکی از پارامترهای مؤثر بر آهاردهی است و با افزایش آن می توان مقادیر مصرف پلی آلومینیم کلراید و روزین را برای رسیدن به یک آهار معین کاهش داد. از طرف دیگر، این موضوع نشان دهنده وجود دو مکانیزم متفاوت تثبیت آهار روزین بر روی الیاف در آهاردهی پیش مخلوط سازی و آهاردهی معکوس است.

واژگان کلیدی:
تست لاینر، روزین، پلی آلومینیوم کلراید، کاغذسازی خنثی، آهاردهی معکوس، آهاردهی پیش مخلوط سازی

کلمات کلیدی: