مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

ترجمه بخشی از کتاب اصلاح چوب : اصلاح استیله کردن با کاربرد گاز کتن(Ketene)
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ 

بعد از اینکه واکنش چوب با استیک انیدرید منجر به تشکیل استیک اسید به عنوان محصول جنبی می­شود، که باید از چوب حذف شوند ،بعضی علایق برای کاربرد گاز کتن برای استیله کردن وجود داشته است( شکل a 4.4). کتن برای واکنش با چوب ، بوسیله پیرولیز دی­کتن تولید می­شود. به هر حال کتن مشکلات حمل و نقلی دارد که : خیلی سمی و منفجرشونده است ، و هم چنین مستعد به دیمر شدن هست. یکسری مطالعات جامع از مطالعات استیله کردن کتن پایه در Latvia اجرا شده است و این کار بوسیله Morozovs و همکاران مرور شده است (2003). پهن برگان خیلی واکنش پذیرتر به کتن نسبت به سوزنی برگان یافته شدند و دمای مطلوب (بهینه) برای واکنش °C 47 تعیین شده است. کاربرد خلاء و تیمار چوب با محلول آمونیاک به منظور حذف زیادی کتن به کار برده شده است. واکنش چوب با دی­کتن مایع هم چنین مطالعه شد که با WPG 35% بعد از واکنش برای 3 ساعت در °C 52 به دست آورده می­شود.

Rowell و همکاران (f1986) ورقه­های چوب نوئل و کاج جنوبی اون خشک شده با کتن گازی در دمای°C 60-50 واکنش دادند و تخته پولکی از این رزین PF آبدار تشکیل شد. این نیاز به زمان­های واکنش 15-10 ساعت به منظور دست یافتن به WPG های به حد 20% داشت، با کاجهای جنوبی خیلی آهسته تر و به WPG های نهایی پایین تر از نوئل (17%
) (25-23%) واکنش داد. واکنش در دماهای بالای
°C 65 رنگ باختگی مشخص شده پولکها (تکه­ها) چوب را نتیجه داد. آنالیز( تحلیل ) استیلی روی تکه­های چوب واکنش داده با کتن با WPGهای متنوع انجام شد. آنالیز استیلی به دقت با مقادیر WPG به بالا تا حدود WPG 12% موافق و همسو بود ، اما خیلی پایین تر در WPGهای بالاتر بودند (12% استیل در WPG 20%) ، که به دستخوش تغییرات واکنشهای پلیمراسیون واقع شدن در سطح چوب نسبت داده شد. واکنش دی­کتن با چوب هم چنین مطالعه شد، که چوب استواستیله شده به عنوان یک نتیجه تولید می­شد (شکلb4.4). اصلاح کتن یافت شد که ثبات ابعادی  تخته­های نوئل را بیشتر از کاج جنوبی بهبود می­دهد، اما یافت نشد که موثر در بهبود این خاصیت با اصلاح استیک انیدرید باشد.

چهار روش متفاوت ( استیل دار کردن فاز گازی با کاربرد استیک انیدرید ، استیله کردن گاز کتن ، استیله کردن فاز مایع با کاربرد استیک انیدرید/ زایلن ، یا استیک انیدرید خالص ) به منظور استیله کردن چیپس­های چوب کاج با WPG های متنوع برای تولید تخته خرده­های ملامین فرمالدئید متصل شده به کار برده شدند.(Nilsson و همکاران، 1988).

تخته­های کامپوزیتی (چندسازه) در معرض خاک استریل نشده در آزمون های قارچی سلولی قرار گرفته شدند.

تخته ها از چیپس­های استیله شده با کتن ، مقاوم نسبت به پوسیدگی در ماکزیمم سطح دست یافته WPG یافت نشدند (17%) : با یک اصلاح استیک انیدرید مایع، هیچ پوسیدگی در سطح WPG از c.18% (تقریباً)  بعد از 12 ماه در معرض قرار­گیری، ثبت نشد. در حالیکه با تیمار در فاز گازی در WPG یکسان ، مدرکی برای پوسیدگی یافت شد.


کلمات کلیدی: