مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

بررسی تاثیر رنگهای گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نسخ خطی
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ 

بررسی تاثیر رنگهای گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نسخ خطی


نویسنده(گان):
سمیه سلیمانی، سید محمد جواد سپیده دم و حمید ملکیان


چکیده:
استفاده از رنگهای گیاهی بر پایداری کاغذمرمتی در زمینه همرنگ سازی، در مرمت نسخخطی حائز اهمیت میباشد. در این پروژه پس از تهیه کاغذهای تیشوی ژاپنی و رنگرزی آنها با رنگهای گیاهی برگ حنا،پوست گردو و برگ چای سیاه، آزمون کهنهسازی مصنوعی برروی نمونه ها انجام گردید. به منظور بررسی تاثیر هر یک از عوامل رنگزا بر خواص مقاومتی کاغذهای رنگرزی شده، آزمونهای مکانیکی مقاومت به تاخوردگی، کشش و پاره شدن بر روی نمونهها قبل و بعد از کهنهسازی انجام شد. در بررسی نتایج آزمون مقاومت به تاخوردگی، شاهد تاثیر معنادار رنگ از نظر آماری هستیم که نمونه چای در مقایسه با کاغذ شاهد با میانگین 9/39 به 5/69 کاهش چشمگیر مقاومت به تاشدن را نشان میدهد. این مسئله یعنی کاهش مقاومت به تاشدن در مورد رنگ چای و همچنین رنگ حنا بعد از کهنه سازی نیز مشاهده میگردد. در آزمونهای مکانیکی، مقاومتکششی و پارهشدن از نظر آماری اثرهای معنادار ندارد؛ بعبارت دیگر رنگرزی تاثیری بر افزایش یا کاهش میزان این مقاومتها نداشته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونههای شاهد و رنگرزی شده، تاثیر عوامل رنگ و کهنهسازی را بخوبی نشان میدهد. در آزمون pH سنجی نمونه رنگرزی شده با حنا دارای pH کاملاً اسیدی میباشد که آن به دلیل ساختار شیمیایی گیاه حنا میباشد. در آزمونهای تعیین جرمپایه و ضخامت کاغذ، کاغذهای رنگرزی شده دارای جرم پایه و ضخامتهای بالاتری نسبت به نمونه شاهد میباشند. بنابراین در بررسی نتایج آزمون روشنی در همه نمونه ها بعد از کهنهسازی میزان روشنی و زردی کاهش و میزان قرمزی افزایش داشته است.

کلیدواژگان:
رنگهای گیاهی، حنا، گردو، چای، پایداری کاغذ، مرمت نسخ خطی

 مجله علمی و پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ، سال بیست و ششم، شماره 4 (پیاپی 37)

 


کلمات کلیدی: