مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

ارزیابی خواص نانوفیبرسلولز تهیه شده با روش آسیاب و نانوکاغذ حاصل از آن
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ 

محمد مهدی هادیلام، الیاس افرا

چکیده

آلفا سلولز خمیر الیاف بلند با روش  آسیاب به نانوفیبرهای سلولزی تبدیل شد. ویژگی­های مرفولوژیک (قطر الیاف)، پراش اشعه ایکس و مقاومت کششی نانو­کاغذ حاصل از نانوفیبرها مطالعه شد. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپی و پراش پرتو ایکس موئد دستیابی به ابعاد نانومتریک در الیاف سلولز نانوفیبریله­شده و کاهش درجه کریستالی و ضخامت کریستال برای این نانوفیبرها بود. عمل آسیاب سبب این کاهش شده است. مقدار میانگین شاخص مقاومت کششی نانو­کاغذ (Nm/g 72.73 ± 0.51 ) در قیاس با نمونه­ شاهد، بیشتر و جالب توجه بود. این سطح مقاومت به افزایش در سطح پیوند و میزان پیوند بین نانو­الیاف به خاطر سطوح فیبریله­شده، نسبت داده می­شود. فرآیند آسیاب مطابق با پیش­بینی سبب تقویت خواص کاغذ­های حاصل از نانو­­الیاف و تغییر ساختار بهبود­دهنده ویژگی این نانو­الیاف گردید.

 

واژه های کلیدی : نانوفیبر سلولزی ، روش آسیاب، ویژگی­های مرفولوژیک قطری، پراش XRD، مقاومت کششی.

این مقاله در

سیزدهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو،3 و 4 خرداد ماه 1391

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران


پذیرفته شده است.