مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

پژوهشگر مازندرانی‎ با استفـاه‎ از ساقه‎‎ گیاه روغنی‎ کلزا نخستین‎‎ بار در جهان ک
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ 


تولید کاغذ فلوتینگدر ایران
پژوهشگر مازندرانیبا استفـاهاز ساقه‎‎ گیاه روغنیکلزا نخستین‎‎ بار در جهان کاغذ فلوتینگتولید کرد.

بهگزارشبخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از واحد مرکـزیخبـر , خـانـمسفیدگران‎‎ مبـتکــر ایــن طرحگفــت: بــا اسـتفـاده‎‎‎ از پسمانده هایحاصـلاز گیـاه روغنـیکلـزا زمینه‎‎ تولید کاغذ بسته بندیفراهمشد.
ابتکار اینپژوهشگر مـازنـدرانـیدر ششـمیـن‎‎ جشنوارهجوان خوارزمـیامسـالاز بیـن 22 هزار طرحارائه‎‎‎ شده در گروه هـایمخـتلـفرتبهدومکشوریرا کسبکرد.

 


کلمات کلیدی: